ZAJEČARSKI SIMPOZIJUM INTERVENTNE KARDIOLOGIJE - ZASINK 2016

Amfiteatar Doma Zdravlja, Zaječar

25.11.2016. godine

 

ZAJEČARSKI SIMPOZIJUM INTERVENTNE KARDIOLOGIJE - ZASINK 2016

Interventna kardiologija u terapiji koronarne bolesti

 

ORGANIZATORI:

Odeljenje invazivne kardiologije Zaječar

SLD-Podružnica Zaječar

Zdravstveni centar Zaječar

Udruženje Kardiologa Srbije

Radna grupa za Koronarografije i Perkutane koronarne intervencije-UKS

Akreditacija

Simpozijum Interventna kardiologija u terapiji koronarne bolestije na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj. 153-02-3989/2016-01 (21.11.2016. godine.), B e o g r a d, akreditovan pod rednim brojem A-1-2941/16 Red 52)), kao Nacionalni simpozijum. CILJNA GRUPA. Lekari, Farmaceuti, Stomatolozi,Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari

Broj bodova za slušaoce: 4

 

Generalni sponzor simpozijuma

 

Zlatni partneri

 

Prijatelji simpozijuma

 

UVODNA REČ

Poštovane kolege,

Veliko nam je zadovoljtvo što smo u prilici i mogućnosti da održimo ZAječarski Simpozijum INtervente Kardiologije, ZASINK 2016 u Zaječaru i ove godine. Cilj našeg Simpozijuma je popularizacija Interventne kardiologije i upoznavanje lekara primarne i sekundarne zaštite istočne Srbije sa našim dostignućima i našim mogućnostima. Kako je naš strateški cilj prihvat i lečenje svih pacijenata sa akutnim koronrnim sindromom u istočnoj Srbiji, organizacija ovakvog skupa je logičan korak u našoj zajedničkoj edukaciji, međusobnom druženju i predstavljanju rezultata.

Zahvaljujući svim zapošljenicima Odeljenja Invazivne kardiologije u Zaječaru ovaj događaj, po ugledu na najznačajnije nacionalne i evropske stručne sastanke imaće i video prenos rada u angio sali. Prenosom pored popularizacije metodologije, kolegama istočne Srbije omogućavamo da “uđu” u radni ambijent i suštinu samih procedura, da vide kako se sprovode, kako operateri za vreme procedura razmišljaju i kakve dileme imaju. Ovaj događaj kao poseban segment ima edukaciju i druženje sa najeminentnijim srtučnjacima Srbije u oblasti intervenntne kardiologije i kardiohirurgije u vidu predavanja I diskutovanja rada u angio sali.

Doborodošli!

U Zaječaru: 25.11.2016.

Šef Odeljenja Invazivne kardiologije: Prim dr sc med Vladimir Mitov

 

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9-9,30

Pozdravni govor i predstavljanje rezultata rada Odeljenja invazivne kardiologije u Zaječaru

Predavanje/diskusija

Prim dr sc med Vladimir Mitov

9,30-10,00

Interventni pristup kao jedan od načina lečenja nevalvularne atrijalne fibrilacije

Predavanje

Prof. dr Milan A. Nedeljković

10,00-10,20

Interventni pristup kao jedan od načina lečenja nevalvularne atrijalne fibrilacije

Prikaz kliničkih slučajeva/Diskusija

Prof. dr Milan A. Nedeljković

10,20-10,30

Kratka pauza

 

 

10,30-11,00

Antitombocitna i antikoagulantna terapija kod pacijenata sa PCI

Predavanje

Prof. dr Zoran Perišić

11,00-11,20

Antitombocitna i antikoagulantna terapija kod pacijenata sa PCI

Diskusija

Prof. dr Zoran Perišić

11,20-11,50

PCI kod pacijenata sa infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) – pregled novih preporuka

Predavanje

Prof. dr Siniša Stojković

11,50-12,10

PCI kod pacijenata sa infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) – pregled novih preporuka

Prikaz kliničkih slučajeva/Diskusija

Prof. dr Siniša Stojković

12,10-12,30

Pauza

 

 

12,30-13,00

Mehanička potpora cirkulacije i transplantacija srca

Predavanje

Doc. dr Svetislav Putnik

13,00-13,20

Mehanička potpora cirkulacije i transplantacija srca

Diskusija

Doc. dr Svetislav Putnik

13,20-13,50

Pauza

 

 

13,50-14,30

Kompleksne PCI procedure

Rad u angio sali /Predavanje/diskusija

Ass dr sc med Tomislav Kostić

14,30-15,15

PCI procedure kod pacijenata sa totalnom hroničnom okluzijom (CTO) koronarnih arterija

Rad u angio sali/Predavanje/diskusija

Dr Nenad Božinović

15,15-16,00

Radijalni pristup kod PCI sa posebnim osvrtom na PCI u akutnom koronarnom sindromu

Rad u angio sali/Predavanje/diskusija

Ass dr sc med Goran Lončar

16,00-16,15

Pauza

 

 

16,15-16,45

Komplikacije koronarografije i PCI

Rad u angio sali/Predavanje/diskusija

Dr Aleksandar Jolić

16,45-17,15

Koronarografija-kome, kada?

Rad u angio sali/Predavanje/diskusija

Dr Dragana Adamović

17,15

Zatvaranje simpozijuma

 

 

Napomena

Za vreme trajanja Simpozijuma predviđen je rad u angio sali iz koje će biti uživo prenošene procedure 3 pripremljena pacijenta za PCI. Procedure izvode: Ass dr sc med Tomislav Kostić, Ass dr sc med Goran Lončar, Dr Nenad Božinović, Dr Aleksandar Jolić, Dr Dragana Adamović

Moderatori: Prof. dr Milan A. Nedeljković, Prof. dr Siniša Stojković, Doc. dr Svetislav Putnik, Prof. dr Zoran Perišić,

Gost predavač na Simpozijumu biće Ass dr Mila Kovačević Interventni kardiolog iz Instituta za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine sa temom: STEMI komplikovan kardiogenim šokom.

 

 

 

1. Opšte informacije

MESTO ODRŽAVANJA: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb

Elementi programa „ Interventna kardiologija u terapiji koronarne bolesti “

koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, kongresni materijal (Zbornik sažetaka., evaluacioni list), kafe pauze, koktel.

 2. Akreditacija

Simpozijum Interventna kardiologija u terapiji koronarne bolesti “je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj. 153-02-3989/2016-01 (21.11.2016. godine.), B e o g r a d, akreditovan pod rednim brojem A-1-2941/16 Red 52)), kao Nacionalni simpozijum.
CILJNA GRUPA. Lekari, Stomatolozi,Farmaceuti,Medicinske sestre, Zdarvstveni tehničari
BROJ BODOVA ZA PREDAVACA 8
BROJ BODOVA ZA SLUŠAOCE 4
ORGANIZACIONI ODBOR

3. Prijavljivanje i Registracija

Prijavljivanje se vrši do 24.novembra. 2016. godine.
Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zajecar.
OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja ucešca.
Prijavljevanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počece od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zajecar ( sld.podruznicazajecar@gmail.com. Krajni rok za prijavljivanje je 24.novembarl. 2016. godine.
MAKSIMALNI BROJ SLUŠALACA KE: 300

KOTIZACIJA

Članovi SLD

Ostali učesnici

Kotizacija samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do popunjavanja predviđenog broja polaznika)

1.000,00 dinara

2.000,00  dinara

 

4. Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene kursa Interventna kardiologija u terapiji koronarne bolesti

 

5. ID Kartica

Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.

Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru simpozijuma Interventna kardiologija u terapiji koronarne bolesti moguće je samo uz ID Karticu. Za vreme simpozijuma” Interventna kardiologija u terapiji koronarne bolesti i“biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije

 

6. Članovi Programskog Odbora

 

Predsednik

 

1. Prim dr sc med Vladimir Mitov. Primarijus, Doktor medicinskih nauka, Magistar medicinskih nauka, Internista, Specijalista za srčani ritam, interventni kardiolog, Šef Odeljenja invazivne dijagnostike Odeljenje invazivne dijagnostike i elektrostimulacije srca, OB Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar Uža naučna oblast:Kardiologija

 

Članovi:


2. Prof. dr Milan A. Nedeljković. Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Klinika za Kardiologiju, Klinički Centar Srbije. Uža naučna oblast:Kardiologija.

 

3. Prof. dr Zoran Perišić. Vanredni Profesor .Klinički centar u Nišu

Medicinski fakultet u Nišu. Uža naučna oblast:Kardiologija

 

4. Prof. dr Siniša Stojković. Docent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Klinički centar Srbije.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Uža naučna oblast:Kardiologija

 

5. Doc. dr Svetislav Putnik.Docent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Klinički centar Srbije.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Uža naučna oblast: Kardiologija. Uža naučna oblast:Hirurgija-kardiohirurgija

 

6. Ass dr sc med Tomislav Kostić. Klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Nišu. Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš Uža naučna oblast:Kardiologija

 

7. Ass dr sc med Goran LončarKlinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Klinika za internu medicinu, odeljenje kardiologije KBC “Zvezdara”.Beograd.Uža naučna oblast: Kardiologija.

 

8. Dr Dragana Adamović.lekar,Specijalista interne medicine, specijalista kardiologije. Zdravstveni Centar Zaječar, Interno odeljenje, Odeljenje invazivne kardiologije. Uža naučna oblast:Kardiologija.

 

9. Dr Nenad Božinović. Specijalista interne medicine.Odeljenje invazivne dijagnostike, Klinika za kardiologiju, Klinički centr Niš. Uža naučna oblast:Kardiologija, interventna kardiologija

 

10. Dr Aleksandar Jolić. Internista, specijalista za srčani ritam. Zdravstveni Centar Zaječar, Interno odeljenje, Odeljenje invazivne kardiologije, Pejsmejker centar. OB Zaječar.Uža naučna oblast:Opšta kardiologija, Elektrostimulacija, Invazivna kardiologija

 

7.Članovi organizacionog odbora

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje. Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar 
 • Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000. Sekretar Predsedništva SLD Podružnica Zaječar 
 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosancicev Venac 16 19 000 Zajecar
 • Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • Dr Zoran Jelenković,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.
 • Prim. dr Vera Najdanovic Mandić, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Prim. dr Vesna Petković, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Aleksandar Petrović, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Brankica Vasić- Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić. Lekar opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Bogdanović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.

 Zdravstveni centra Zajecar, Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Stanislav Tadic, specijalista radiologije
 • Direktor Bolnice. Dr Jovan Stevanović,spec. interne medicine
 • Direktor Doma zdravlja: Prim. dr Olgica Stanojlović, specijalista opšte medicine,

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad" - Gamzigradska banja

 • Direktor : Dr Rade Kostić. Fiz. Med. i rehabilitacija. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja

 

 

8. SPISAK PREDAVAČA

                          (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

 

Predavači po pozivu:

 

1. Prof. dr Milan A. Nedeljković. Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Klinika za Kardiologiju, Klinički Centar Srbije. Uža naučna oblast:Kardiologija.

 

2. Prof. dr Zoran Perišić. Vanredni Profesor .Klinički centar u Nišu

Medicinski fakultet u Nišu. Uža naučna oblast:Kardiologija

 

 

3. Prof. dr Siniša Stojković. Docent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Klinički centar Srbije.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Uža naučna oblast:Kardiologija

 

4. Doc. dr Svetislav Putnik.Docent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Klinički centar Srbije.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Uža naučna oblast: Kardiologija. Uža naučna oblast:Hirurgija-kardiohirurgija

 

5. Ass dr sc med Tomislav Kostić. Klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Nišu. Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš Uža naučna oblast:Kardiologija

 

6. Ass dr sc med Goran LončarKlinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Klinika za internu medicinu, odeljenje kardiologije KBC “Zvezdara”.Beograd.Uža naučna oblast: Kardiologija.

 

7. Prim dr sc med Vladimir Mitov. Primarijus, Doktor medicinskih nauka, Magistar medicinskih nauka, Internista, Specijalista za srčani ritam, interventni kardiolog, Šef Odeljenja invazivne dijagnostike Odeljenje invazivne dijagnostike i elektrostimulacije srca, OB Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar Uža naučna oblast:Kardiologija

 

8. Dr Dragana Adamović.lekar,Specijalista interne medicine, specijalista kardiologije. Zdravstveni Centar Zaječar, Interno odeljenje, Odeljenje invazivne kardiologije. Uža naučna oblast:Kardiologija.

 

9. Dr Nenad Božinović. Specijalista interne medicine.Odeljenje invazivne dijagnostike, Klinika za kardiologiju, Klinički centr Niš. Uža naučna oblast:Kardiologija, interventna kardiologija

 

10. Dr Aleksandar Jolić. Internista, specijalista za srčani ritam. Zdravstveni Centar Zaječar, Interno odeljenje, Odeljenje invazivne kardiologije, Pejsmejker centar. OB Zaječar.Uža naučna oblast:Opšta kardiologija, Elektrostimulacija, Invazivna kardiologija

 

 

 

Preuzmite Prijavu