Mitov Vladimir

Mr Sc Dr Med  Vladimir Mitov

Dr Vladimir Mitov Mitov Vladimir
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom:

Odeljenje za kardiovaskularne bolesti, Zdravstveni centar Zaječar

Sadašnje zvanje:

 

Izbor u sadašnje zvanje:
Broj godina radnog iskustva: 10
Uža naučna oblast:

Kardiologija

Doktorat
Magisterijum

2005. godina

Primarijat

 

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

 

Specijalizacija

2006. godina

Fakultet

1998. godina

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
  1. Mitov V, Perišić Z, Kostić T, Stojković A,  Jolić A,  Aleksić A,  Milašinović G. Alternativni način plasiranja endokardijalne pejsmejker elektrode kod pacijenta sa perzistentnom levom venom cava superior. Srp Arh Celok Lek. 2010 jan-febr;138(1-2): 85-87.
  2. Kostić T, Perišić T, Milić D, Apostolović S, Šalinger-Martinović S,  Božinović N, Mitov V, Vidanović M. Koronarni protok i hemoragijske komplikacije posle primene alteplaze i streptokinaze kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Vojnosanit Pregl 2009; 66(3): 1-5.
  3. Aleksić Ž, Aleksić A, Mitov V, Jović M, Zdravković D. Amiodarone treatment and thyroid autoimmunity markers. Hell J Nucl Med 2008; 11(2):105-109.
  4. Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M. Pouzdanost određivanja nivoa antitela za TSH receptore za dijagnozu i prognozu autoimunskog hipertireoidizma. Vojnosanit Pregl 2009; October vol. 66 (No. 10): 773-856.
  5. Mitov V, Aleksić Ž, Paunković N, Bastać D. Myocardial perfusion scintigraphy in selection of patients with positive and inconclusive finding of ECG exercise stress test. Eur Heart J.2007;28: P 3664.
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
Trenutno učešće na naučnim projektima:
Usavršavanja (do 150 reči):

U toku 2002. god. završio edukaciju za sprovođenje Perfuzione scintigrafije miokarda, na Institutu za Nuklearnu medicinu, VMA u Beogradu, učestvovao u stadardizaciji procedure u Zdravstvenog centra u Zaječaru. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu magistarske studije završio 28.6.2005. god. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio na istom fakultetu 14.2.2006. god. U Pejsmejker centru u Nišu završio edukaciju za lečenje primenom privremenih pejsmejkera, u toku 2006. god, i iste godine počeo sa primenom metode u matičnoj kući. U 2007. god. završio edukaciju za implatacije trajnih pejsmejkera i oformio Pejsmejker tim i Kabinet za elektrostimulaciju srca za Istočnu Srbiju, sa sedištem u Zaječaru. U 2010. završio edukaciju za implantaciju i programiranje ICD.

Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

Predsednik Podružnice Istočna Srbija, Udruženja kardiologa Srbije. Član ESC, Udruženja Nuklearne medicine Srbije.

Kontakt