Statut Srpskog lekarskog društva - Podružnice Zaječar


Statut Srpskog lekarskog društva - Podružnice Zaječar

Na osnovu člana 12. i člana 78. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, br. 51/2009) i člana 8. Statuta Srpskog lekarskog društva, na sednici održanoj dana 13. marta 2011., Skupština udruženja „Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar“, održanoj dana 04.04.2011., usvojila je:

STATUT

Srpskog lekarskog društva - Podružnice Zaječar

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar” (u daljem tekstu: Podružnica) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja medicinske struke i nauke kroz organizaciju stručnih skupova i izdavačku delatnost. Podružnica je otvorena za sve doktore medicine i stomatologije iz državne i privatne prakse (u daljem tekstu: lekare) koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Statutom, i deluje na području Opštine Zaječar.

Ciljevi i zadaci u okviru delatnosti Podružnice

Član 2.

Ciljevi Podružnice su negovanje i unapređenje medicinske struke i nauke, radi zaštite i unapređenja narodnog zdravlja, edukacija i obuka zdravstvenih radnika, saradnja sa drugim profilima zdravstvenih radnika i svim društvenim akterima uključenim u ostvarivanje objedinjene multisektorske zdravstvene politike, uz poštovanje i zaštitu ličnog i etičkog integriteta svojih članova. Shodno tome:

1. Podružnica se bavi medicinskom i stomatološkom naukom i strukom, i radi na njihovoj primeni i unapređenju, na teritoriji Opštine Zaječar.
2. Podružnica pokreće i razmatra pitanja iz oblasti medicine i stomatologije i u tom cilju organizuje naučne i stručne skupove, okrugle stolove, konferencije, simpozijume, kongrese itd., koji služe daljem stručnom i etičkom usavršavanju lekara.
3. Podružnica organizuje i obavlja edukaciju samostalno, ili u saradnji sa drugim naučnim i stručnim organizacijama, udruženjima i ustanovama, uvek kada je to u interesu Podružnice.
4. Podružnica preduzima sve neophodne aktivnosti za povraćaj eventualno nacionalizovane ili konfiskovane imovine Podružnice, ako je oduzeta, po bilo kojem osnovu.
5. Podružnica radi na čuvanju i podizanju etičkih vrednosti svojih članova, i srpske medicine.
6. Podružnica prikuplja, čuva, izučava i javnosti predstavlja predmete, knjige, dokumenta, i drugo, iz oblasti medicine, sa teritorije Opštine Zaječar.
7. Podružnica čuva i stara se o redovnom održavanju imovine koju poseduje.
8. Podružnica se zalaže za, u svemu odgovarajući, društveni položaj svojih članova.
9. Podružnica izdaje stručni časopis "Timočki medicinski glasnik", po odobrenju Predsedništva Srpskog lekarskog društva. U časopisu se izlažu rezultati naučnih i stručnih dostignuća u oblasti medicine, stomatologije i srodnih stručnih i naučnih grana.
10. Podružnica sledi isključivo opšte korisne ciljeve i njen rad je javan. O svojim aktivnostima Podružnica obaveštava javnost objavljivanjem svih važnih aktivnosti na internet - sajtu Podružnice, kao i na druge načine.

Pravni subjektivitet, pečat i štambilj

Član 3.

1. Podružnica ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koji proizilaze iz Ustava, zakona, drugih propisa i ovog Statuta.
2. Podružnica ima pečat okruglog oblika sa natpisom: „Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar”. U sredini pečata je medicinski znak - Eskulapova palica sa zmijom.
3. Tekst na pečatu napisan je na srpskom jeziku, ćirilicom.
4. Podružnica ima svoj račun, koji se vodi kod poslovne banke.
5. Podružnicu predstavlja njeno Predsedništvo, a zastupaju ga predsednik ili sekretar.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: „ Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar” Podružnica ima sedište u Zaječaru, Zdravstveni centar Zaječar, ul. Rasadnička bb. Podružnica svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Opštine Zaječar.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Članstvo

Podružnica je otvorena za sve doktore medicine i stomatologije iz državne i privatne prakse (u daljem tekstu: lekare) koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Statutom i deluje na području Opštine Zaječar.
1. Podružnica ima redovne, počasne, inostrane kao i članove saradnike. Podružnica ima i Dobrotvore.
2. Redovan član Podružnice može postati svaki lekar koji popuni pristupnicu, prihvati Statut Podružnice i redovno plaća godišnju članarinu.
3. Redovni član Podružnice svake godine uplaćuje članarinu Podružnici. Članarina se uplaćuje u celosti ili u 12 mesečnih rata. Podružnica je u obavezi da kvartalno deo sredstava od uplaćene članarine, u skladu sa Olukom Skupštine Srpskog lekarskog društva prebacuju na račun Srpskog lekarskog društva.
4. Redovni član Podružnice ima prava i dužnosti da učestvuje u radu Podružnice i ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka, kao i pravo da bira i bude biran u organe Podružnice.
5. Članstvo u Podružnici prestaje:
- istupanjem iz Podružnice, u pisanoj formi;
- zbog neplaćene članarine za jednu godinu;
- po saznanju za pravnosnažnost sudske presude kojom je izrečena kazna zatvora sa zabranom vršenja lekarske delatnosti.
6. Počasne članove Podružnice na predlog svojih članova, bira Predsedništvo Podružnice.
7. Počasni član Podružnice može postati svaki lekar, naučni i prosvetni radnik Republike Srbije, i strani državljanin koji je doprineo razvoju medicinske – stomatološke struke i nauke, zdravstvenom vaspitavanju naroda, ili na drugi način doprineo radu Podružnice.
8. Dobrotvori Podružnice mogu biti fizička i pravna lica koja su spremna da u znatnoj meri materijalno, odnosno finansijski ili na drugi način pomognu Podružnici u poslovima koji se tiču njegovih statutarnih ciljeva i drugih potreba Podružnice. Dobrotvore Podružnice bira Predsedništvo Podružnice na predlog predsednika, ili sekretara Podružnice.
9. Član saradnik je fizičko lice koje nije lekar ali svojim radom bitno pomaže u radu Podružnice. Odluku o tome ko se smatra članom saradnikom donosi Predsedništvo Podružnice, na predlog članova podružnice.

Unutrašnja organizacija

Član 6.

Organi Podružnice su Skupština i Predsedništvo. Funkciju zastunika Podružnice vrši Predsednik Predsedništva, a u njegovom odsustvu Sekretar Podružnice.

Član 7.

1. Podružnica je osnovna organizaciona jedinica Srpskog lekarskog društva (SLD) koja se može obrazovati u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposleno najmanje 20 lekara – članova Društva.
2. U zdravstvenoj ustanovi u kojoj ne postoje uslovi za formiranje podružnice, ili lekari zaposleni u privatnom sektoru mogu se formirati aktivi koji se priključuju teritorijalno najbližoj podružnici Društva.
3. Više podružnica sa teritorije jedne opštine mogu formirati opštinsku podružnicu.
4. U cilju povezivanja u radu i uspešnijeg rešavanja zajedničkih pitanja, ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva opštinske podružnice mogu formirati okružnu podružnicu.
5. Podružnica osnovana saglasno ranijim Statutima Društva ne gubi svojstvo pravnog lica.

Skupština Udruženja

Član 8.

Najviši organ upravljanja podružnice je Skupština. Skupštinu podružnice koja ima manje od 100 članova čine svi članovi podružnice. U podružnici koja ima više od 100 članova Društva Skupština se može konstituisati i na delegatskom principu. Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Predsedništvu Podružnice u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu skupštine saziva predsednik Predsedništva Podružnice, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice. Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Predsedništva Podružnice;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Predsedništva Podružnice;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova. Mandat članova Skupštine podružnice koja se konstituiše na delegatskom principu traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost još jednog uzastopnog izbora. Umesto članova koji su sprečeni da obavljaju svoju funkciju zbog drugih aktivnosti, bolesti i dr. ili je obavljaju na neodgovarajući način, Skupština može na njihovo mesto kooptirati druge članove podružnice čiji mandat traje do narednog izbora Skupštine. Svi članovi Skupštine moraju pravovremeno, a najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine da na odgovarajući način budu obavešteni o održavanju sednice Skupštine (pismeno, elektronskom poštom, telegramom, telefonom, javnim oglasnom u sredstvima javnog informisanja). Skupština punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova Skupštine. Ukoliko na sednici Skupštine ne bude ostvaren kvorum, u drugom sazivu sednica Skupštine će se održati, bez obzira na nepostojanje kvoruma i punovažno odlučivati prostom većinom prisutnih članova.

Predsedništvo Podružnice

Član 9.

Predsedništvo Podružnice:
1) Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) Donosi finansijske odluke;
5) Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja. Predsedništvo Podružnice punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.
8) Skupština Podružnice iz svog sastava bira Predsedništvo kao svoj izvršni organ. U sastav Predsedništva, po odluci Skupštine, mogu ući svi raniji članovi Predsedništva, a ostali članovi Predsedništva biraju se na taj način da se omogući zastupljenost članova iz svih, ili barem većine zdravstvenih ustanova sa teritorije podružnice.
9) Mandat članova Predsedništva traje 4 (četiri) godine uz mogućnost još jednog uzastopnog izbora.
10) Predsedništvo podružnice iz svojih redova bira predsednika podružnice, sekretara i blagajnika sa mandatom od 4 (četiri) godine uz mogućnost još jednog uzastopnog izbora.
11) Predsedništvo radi na sednicama, koje se održavaju po potrebi, a najmanje tri puta godišnje. Ono može punovažno odlučivati ako je na sednici prisutno više od polovine članova. Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova Predsedništva.
12) Ukoliko su svi članovi Predsedništva uredno obavešteni o sednici (o čemu Stručna služba poseduje potvrdu) a nisu prisutni na sednici Predsedništva, u drugom sazivu sednica Predsedništva će se održati bez obzira na nepostojanje kvoruma i punovažno odlučivati prostom većinom prisutnih članova.
13) Predsednik predsedništva podružnice se stara da se članarina kvartalno prosleđuje na račun Srpskog lekarskpg društva zajedno sa spiskom lekara (sa naznakom specijalističke sekcije) koji su uplatili članarinu.
14) Podružnica donosi svoj Pravilnik o radu kojim se bliže regulišu pitanja aktivnosti, organizacije izbora Skupštine, Predsedništva, predsednika, pitanje mandata, a sve u skladu sa odredbama Statuta Srpskog lekarskog društva.
15) Pravilnik o radu podružnice usvaja Skupština podružnice, a stupa na snagu posle usvajanja na sednici Predsedništva Podružnice.

Informisanje i izdavačka delatnost

Član 10.

Informisanje članova Podružnice, kao i javnosti, o radu, aktivnostima i delatnostima Podružnice vrši se preko lista Timočki medicinski glasnik, održavanjem raznih stručnih sastaka i drugih manifestacija, preko pisanih medija, radija, televizije, interneta itd., čime se ostvaruje načelo javnosti u radu. Društvo izdaje Timočki medicinski glasnik najmanje jednom kvartalno, a izuzetno, tematske, i češće. Podružnica može biti izdavač i suizdavač knjiga i drugih štampanih ili elektronskih publikacija kada je to u njegovom interesu uz odobrenje Predesništva Srpskog lekarskog društva Za časopise, listove, knjige i druga izdanja Podružnice, Predsedništvo bira glavne i odgovorne urednike na svojoj sednici prostom većinom glasova, a pošto su kandidati izložili i obrazložili svoje programe rada.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 11.

Rad Podružnice je javan. Predsedništvo se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Podružnice, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Podružnice podnose se članovima na sednici skupštine

Podružnice

Član 12.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Podružnica uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Imovina i materijalno-finansijska sredstva Podružnice

Član 13.

1. Imovina Podružnice sastoji se od pokretne i nepokretne imovine. Imovinom Podružnice rukovodi i stara se Skupština, Predsedništvo, Predsednik . Materijalno - finansijska sredstva Podružnice čine redovni i vanredni prihodi.
2. Podružnica smatra za svoju imovinu i nacionalizovanu, konfiskovanu, ili na drugi način, eventualno oduzetu imovinu Podružnice.
3. Redovni prihodi Podružnice su:
- članarina
- prihodi koje Podružnica ostvaruje vršenjem svoje delatnosti (od kotizacija na kongresima, simpozijumima, stručnim sastancima,...)
- prihodi od prodaje sopstvenih publikacija ili publikacija drugih izdavača iz oblasti medicine ili stomatologije
- prihodi koji se ostvaruju od izdavanja poslovnog prostora
- drugi prihodi
4. Vanredni prihodi Podružnice su:
- pomoć organa, organizacija i preduzeća zainteresovanih za ostvarivanje ciljeva i zadataka Podružnice;
- zaveštanja, legati, zaostavština, pokloni i dobrovoljni prilozi od svojih članova ili drugih lica;
- prihodi od izvršnih usluga i poslova na osnovu ugovora;
- kamate na deponovana sredstva.
5. Novčana sredstva dobijena iz redovnih i vanrednih prihoda mogu se isključivo trošiti radi obavljanja ciljeva i zadataka Podružnice u skladu sa Statutom.
6. Odluke o isplatama tekućih troškova donosi Predsednik Podružnice ili Sekretar (u odsustvu Predsednika ) kao ovlašćeni finansijski nalogodavac.

Nagrade i priznanja

Član 14.

Predsedništvo Podružnice predlaže svoje članove za dobijanje Nagrade i priznanja Srpskog lekarskog društva, a prema pravilniku Statuta Srpskog lekarskog društva.

Izmene i dopune Statuta

Član 15.

Predsedništvo podružnice odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

Prestanak rada Podružnice

Član 16.

Podružnica prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Podružnice, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 1. Podružnica prestaje sa svojim radom odlukom Skupštine Podružnice i u drugim slučajevima koje zakon određuje. 2. Odluku o prestanku rada Podružnice donosi Skupština na sednici kojoj prisustvuje najmanje dve trećine redovnih članova Podružnice, prostom većinom prisutnih članova. 3. Ukoliko Skupština ne odluči drugačije, Predsedništvo Podružnice vrši funkciju likvidatora Podružnice.

Postupanje sa imovinom Podružnice u slučaju prestanka sa radom

Član 17.

U slučaju prestanka rada, imovina Podružnice preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom. O donošenju odluke o prestanku rada Podružnice obaveštava se organ kod kojeg je Podružnica registrovana u roku od 15 dana.

Izgled i sadržina pečata

Član 18.

Udruženje ima pečat (okruglog oblika) na kojem je, u gornjoj polovini ispisano: „ Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar”. U sredini pečata je medicinski znak - Eskulapova palica sa zmijom

Član 19.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Stupanje na snagu

Član 20.

Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primenjuje se od dana upisa Podružnice u registar kod nadležnog organa.

Predsednik Predsedništva Podružnice

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković